Urząd Gminy w Grębocicach
Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2024, 11:43

 

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Oznacza to, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Wójt Gminy Grębocice


 

Nieczynna kasa w Urzędzie Gminy w Grębocicach

Informujemy, iż z dniem 01 grudnia 2022 r., nastąpiła likwidacja kasy w Urzędzie Gminy

W Urzędzie Gminy pozostaje obsługa wpłat bezgotówkowych.

Opłaty w formie bezgotówkowej (karta płatnicza) można uiszczać w pokoju nr 5 oraz nr 19.

Opłat gotówkowych można dokonywać bezpośrednio na rachunek  bankowy nr 57 8669 0001 0170 0002 2000 0055 w Banku Spółdzielczym w Grębocicach lub na indywidualny rachunek bankowy przy wpłatach dotyczących należności podatkowych.

 

 

 


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Grębocicach

 

Procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami

Procedury zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami

               Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami w języku migowym

Ikona osoba na wózku inwalidzkim.Ikona osoba starszaObsługa osób z różnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Grębocicach

Ikona utrata słuchu.               Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Ikona słuchawka              Dane kontaktowe koordynatorów ds. dostępności

 

Urząd Gminy

ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice

pow. Polkowice, woj. dolnośląskie

 

NIP GMINY GRĘBOCICE: 692-22-57-472

REGON GMINY GRĘBOCICE: 390647601

NIP URZĘDU GMINY GRĘBOCICE: 693-16-13-914

REGON URZĘDU GMINY GRĘBOCICE: 000539360

KOD TERYTORIALNY: 0216032

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: Bank Spółdzielczy Wschowa o/Grębocice

57 8669 0001 0170 0002 2000 0055


Stosownie do art. 8 ust.4 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grębocicach, na wniosek zainteresowanego.


 

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek   7:30 - 15:30
 • wtorek   7:30 - 17:00
 • środa   7:30 - 15:30
 • czwartek   7:30 - 15:30
 • piątek   7:30 - 14:00

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności

Obsługa interesantów:

 • poniedziałek   7:30 - 15:30
 • wtorek   7:30 - 17:00
 • środa - 7:30 - 15:30
 • czwartek   7:30 - 15:30
 • piątek   7:30 - 14:00

ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ:

Do Urzędu Gminy w Grębocicach dokumenty elektroniczne można doręczać korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, która dostępna jest pod adresem:

/jglv12o443/skrytka

Informacje dotyczące Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdziesz TUTAJ


KONTAKT


Sekretariat (centralka)   76 8-315-501
fax  76 8-315-077

email: sekretariat@grebocice.com.pl

centrum@grebocice.com.pl

 • 76 8325-315 Centrum Obsługi Mieszkańca, gospodarka komunalna
 • 76 8325-316 Referat Inwestycji
 • 76 8315-031 Referat Inwestycji
 • 76 8325-324 Referat Inwestycji
 • 76 8325-304 Referat Inwestycji - zamówienia publiczne
 • 76 8325-302 Ochrona środowiska, rolnictwo
 • 76 8325-303 Ochrona środowiska, usuwanie drzew i krzewów
 • 76 8325-308 Zagospodarowanie przestrzenne, nieruchomości
 • 76 8325-309 Podatki
 • 76 8325-321 Windykacja
 • 76 8325-314 Promocja gminy, oświata, kultura, sport
 • 76 8325-307 Gminne Centrum Zarządznia Kryzysowego, Biuro Rady
 • 76 8325-311 Kierownik Referatu Finansowego
 • 76 8325-306 Ochrona zdrowia, działalność gospodarcza
 • 76 8325-313 Ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla interesantów Urzędu Gminy w Grębocicach


W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grębocice(dalej Administrator).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Tomasz Wadas, tel. 763000140, e-mail  iodo@amt24.biz
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. realizacji umowy;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

     5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Grębocice
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

     6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

      d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

      e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

      f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

      7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność rzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

      8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
         00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00.

      9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.

     10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

     11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

do góry