Urząd Gminy w Grębocicach

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112 poz.1198) informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Informacje będą udostępniane w trybie określonym ustawą w siedzibie Urzędu Gminy Grębocice na poszczególnych, właściwych merytorycznie stanowiskach pracy.

Nie podlegają udostępnieniu informacje chronione ustawami:

  • ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999r. (Dz.U Nr 11, poz.95 z późn. zm.),
  • ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) z następującymi wyjątkami:

1) Na podst. ustawy o ochronie informacji niejawnych - Art. 49:

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową określonej osobie lub instytucji może nastąpić na podstawie pisemnej zgody odpowiednio Szefów Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo ministra właściwego dla określonego działu administracji rządowej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub kierownika urzędu centralnego, a w przypadku ich braku - na podstawie pisemnej zgody właściwej służby ochrony państwa.
  2. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową może wyrazić na piśmie kierownik jednostki organizacyjnej, wyłącznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w tej jednostce.
  3. Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych nie oznacza zmiany lub zniesienia jej klauzuli tajności oraz musi określać zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia.


2) Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych: Art. 29.

  1. W przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, administrator danych, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  2. Dane osobowe, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, mogą być także udostępnione w celach innych niż włączenie do zbioru, innym osobom i podmiotom niż wymienione w ust. 1, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.
  3. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
  4. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

Metadane

Data publikacji : 12.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ciosek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ciosek

Opcje strony

do góry