Urząd Gminy w Grębocicach

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej
Ogólny opis
1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu.
2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
5. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
6. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego na 2019 r. ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.
7. Limit ustala się jako sumę:
• 1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
• 2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, o której mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12.
8. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
9. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 do 31 sierpnia danego roku. Do wniosku zwrot podatku dołącza się:
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokument, o którym mowa powyżej.
Wnioski złożone w innych niż wymienione wyżej terminach nie będą rozpatrywane.
10. Możliwy jest zwrot oryginałów faktur VAT po ich skopiowaniu i umieszczeniu na kopiach odpowiednich adnotacji urzędowych przez upoważnionego pracownika urzędu. Faktura VAT powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013, poz. 1485).
Sposób dostarczania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Opłaty
1. Wniosek jest wolny od opłat.
Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. W terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest odpowiednio: Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego lub Decyzja w sprawie odmowy zwrotu podatku akcyzowego.
2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
1. Poprzez pocztę tradycyjną.
2. Osobiście w siedzibie urzędu.
3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
4. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
1. Od 1 do 30 kwietnia, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do ostatniego dnia lutego.
2. Od 1 do 31 października, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do 31 sierpnia.
5. Zwrot podatku następuje w sposób wybrany przez Wnioskodawcę w formularzu wniosku:
1. W gotówce.
2. Na rachunek bankowy.
Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
2. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielne jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.
Tryb odwoławczy
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
Skargi i wnioski
1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
4. Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1340 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313),
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 poz. 2466 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 poz. 1339 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 poz. 1485 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 11.07.2013
Data modyfikacji : 18.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bilska Referat organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony

do góry