Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wybory/wybory-samorzadowe-2018/14218,Wybory-samorzadowe-2018.html
16.06.2024, 14:06

Wybory samorządowe 2018

 

 

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 10 (00-902 Warszawa).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iodo@kbw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 10 (00-902 Warszawa). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - jako użytkownika systemu Wsparcie Organów Wyborów (WOW) - w celu wykonywania przez Panią/Pana wszelkich czynności związanych z obsługą systemu WOW oraz w celach archiwizacyjnych związanych z realizacją celów statutowych Krajowego Biura Wyborczego.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych na etapie rejestracji użytkownika systemu WOW jest/było dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia pracy w systemie WOW.

Metadane

Data publikacji : 16.08.2018
Data modyfikacji : 20.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony