Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 044.2014 z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego 21.03.2014 Więcej
Zarządzenie nr 043.2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym 21.03.2014 Więcej
Zarządzenie nr 042.2014 z dnia 11 marca 2014 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówie nia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Zagospodarowanie placów zabaw w m. Rzeczyca, Stara Rzeka 13.03.2014 Więcej
Zarządzenie nr 041.2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia sprawie przekazania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w użyczenie Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego 10.03.2014 Więcej
Zarządzenie nr 040.2014 z dnia 4 marca 2014 w psrawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Grębocicach 04.03.2014 Więcej
Zarządzenie nr 039.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyznania stypendium dla sportowców Gminy Grębocice 04.03.2014 Więcej
Zarządzenie nr 038.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 10.03.2014 Więcej
Zarzadzenie nr 037.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przekazania akt do Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Grębocicach 17.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 036.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia w trbie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:Naprawa dróg polnych o nawierzchni gruntowej tłuczniem 17.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 035.2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zakładowego Plan Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Grębocicach 17.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 034.2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Grębocice 11.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 033.2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmiany skladu komisji przetargowej, powołanej zarządzeniem nr 18.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 11.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 032.2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 13.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 030.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora "Programu profilaktyki próchnicy i higieny jamy ustnej dla dzieci z terenu Gminy Grębocice na 2014 r." 07.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 029.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora "Programu profilaktyki próchnicy i higieny jamy ustnej dla dzieci z terenu Gminy Grębocice na 2014 r." 07.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 028.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia w formie inwentaryzacji doraźną kontrolę kasy w Urzędzie Gminy w Grębocicach 07.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 027.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014 07.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 026.2014 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w użyczenie Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego 04.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 025.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:" Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów ro 04.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 024.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w zakresie wysokości dofinansowania zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej 04.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 023.2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 04.02.2014 Więcej
Zarządzenie nr 022.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy 27.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 021.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na rok 2014 dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 27.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 020.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro Urzędzie Gminy Grębocice 28.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 019.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej 28.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 018.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie"Przebudowa budynku świetlicy w m .Bucze" 27.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 017.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie"Wykonanie drogi dojazdowej tymczasowej z płyt drogowych 27.01.2014 Więcej
Zarzadzenie nr 016.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 27.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 015.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014 27.01.2014 Więcej
Zarządzenie nr 014.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 20.01.2014 Więcej
do góry