Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/urzad-gminy/rejestry/5192,Rejestr-Instytucji-Kultury-i-Ksiega-Rejestrowa.html
16.06.2024, 13:38

Rejestr Instytucji Kultury i Księga Rejestrowa

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Grębocice prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1983 ze zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Grębocice:

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji zakłada się
  i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową;
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej;
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  (Dz. U. Nr 64 poz. 565 z późn. Zm.);
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu
  w rejestrze.

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Grębocice

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grębocice;

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

       -   otwarty dostęp do zawartości rejestru,

       -   wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej;

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grębocice;

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora.

5. Organizator prowadzący Rejestr Instytucji Kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:

       -   odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej;

       -   odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze;

6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru;

7. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

8. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019, poz 1000 tj.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej
w wysokości 5 zł.

 • Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Gminy Grębocice należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy we Wschowie O/T w Grębocicach, nr 57 8669 0001 0170 0002 2000 0055
 • Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

 

Metadane

Data publikacji : 15.10.2013
Data modyfikacji : 12.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bilska Referat organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony