Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/posiedzenia-rady-2018-2/30519,LXXXIII-Sesja-Rady-Gminy-Grebocice-12-marca-2024-r.html
14.07.2024, 07:44

LXXXIII Sesja Rady Gminy Grębocice - 12 marca 2024 r.

K O M U N I K A T 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę

LXXXIII Sesję Rady Gminy Grębocice

na 12 marca 2024 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta Gminy Grębocice.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2024r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębocice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Grębocice na lata 2004-2026.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny Gminy Grębocice na lata 2024-2026

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr LXIII/300/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębie Grębocice Gminy Grębocice.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie Grębocice pomiędzy ul. Wspólną i ul. Kościelną oraz przy ul. Zielonej w gminie Grębocice nie narusza ustaleń studium.

13. Rozpatrzenie nieuwzględnionej przez Wójta Gminy Grębocice uwagi wniesionej w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie Grębocice pomiędzy ul. Wspólną i ul. Kościelną oraz przy ul. Zielonej w gminie Grębocice.

15. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 08.03.2024
Data modyfikacji : 08.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony