Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/posiedzenia-rady-2018-2/30309,LXXXII-Sesja-Rady-Gminy-Grebocice-27-lutego-2024-r.html
14.07.2024, 06:18

LXXXII Sesja Rady Gminy Grębocice - 27 lutego 2024 r.

K O M U N I K A T 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę

LXXXII Sesję Rady Gminy Grębocice

na 27 lutego 2024 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta Gminy Grębocice.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2024r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 r. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z uwzględnieniem usług sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grębocice.

10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 23.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony