Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/posiedzenia-rady-2018-2/30057,LXXXI-Sesja-Rady-Gminy-Grebocice-30-stycznia-2024-r.html
14.07.2024, 05:55

LXXXI Sesja Rady Gminy Grębocice - 30 stycznia 2024 r.

K O M U N I K A T 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę

LXXXI Sesję Rady Gminy Grębocice

na 30 stycznia 2024 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta Gminy Grębocice.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2024r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 r.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla ZGK     w Grębocicach.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze Żłobka Gminnego „Promyczek” w Grębocicach oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć  z zakresu ochrony powietrza

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2024.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Grębocice.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej  w zakresie próchnicy i higieny jamy ustnej dla dzieci z terenu Gminy Grębocice na rok 2024.

13. Podjęcie uchwały w sprawie „Aktualizacji Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Grębocice”.

14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 01.02.2024
Data modyfikacji : 23.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony