Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/posiedzenia-rady-2018-2/29789,LXXX-Sesja-Rady-Gminy-Grebocice-29-grudnia-2023-r.html
14.07.2024, 06:11

LXXX Sesja Rady Gminy Grębocice - 29 grudnia 2023 r.

K O M U N I K A T 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę

LXXX Sesję Rady Gminy Grębocice

na 29 grudnia 2023 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta Gminy Grębocice.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice na rok 2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2024. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego – 900 000,00 zł

9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego – 492 438,07 zł

10. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego – 2 882 517,75 zł

11. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków budżetu Gminy Grębocice, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2023, określenia ostatecznych terminów ich realizacji oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Grębocice w 2024 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Grębocice na rok 2024.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru realizacji szybu górniczego „Retków” oraz innych wybranych obszarów Gminie Grębocice. 

15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu  Gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej gospodarce wodnej.

16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 28.12.2023
Data modyfikacji : 28.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony