Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/posiedzenia-rady-2018-2/29648,LXXIX-Sesja-Rady-Gminy-Grebocice-12-grudnia-2023-r.html
14.07.2024, 06:53

LXXIX Sesja Rady Gminy Grębocice - 12 grudnia 2023 r.

K O M U N I K A T 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę

LXXIX Sesję Rady Gminy Grębocice

na 12 grudnia 2023 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.- umowy i zarządzenia. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla ZGK w Grębocicach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżki ceny żyta  przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2024 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grębocice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Grębocice       z zakresu ochrony zdrowia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”

12. Podjęcie uchwały w  sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków  w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 12.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony