Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/posiedzenia-rady-2018-2/29647,LXXVIII-Sesja-Rady-Gminy-Grebocice-21-listopada-2023-r.html
14.07.2024, 07:26

LXXVIII Sesja Rady Gminy Grębocice - 21 listopada 2023 r.

K O M U N I K A T 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę

LXXVIII Sesję Rady Gminy Grębocice

na 21 listopada  2023 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.- umowy i zarządzenia. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w  sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Grębocice.

8.Podjęcie uchwały w  sprawie stawek podatku od nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla ZGK w Grębocicach.

10. Podjęcie uchwały w  sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Grębocice w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2024-2028.

11. Podjęcie uchwały w  sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków  w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

12. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany nazwy oraz statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Grębocicach.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice. 

14. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza.

15. Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

16. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Grębocice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 za lata 2021-2022.

17. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 12.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony