Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/posiedzenia-rady-2018-2/29150,LXXVII-Sesja-Rady-Gminy-Grebocice-24-pazdziernika-2023-r.html
14.07.2024, 05:36

LXXVII Sesja Rady Gminy Grębocice - 24 października 2023 r.

K O M U N I K A T 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę

LXXVII Sesję Rady Gminy Grębocice

na 24 października  2023 r. o godz. 16.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.- umowy i zarządzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w  sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne.

8. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych straży Pożarnych z terenu Gminy Grębocice.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą  do ustalenia zwrotu  rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez Gminę Grębocice.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej będącej centrum usług wspólnych pn.:”Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola” oraz nadania jej statutu.

12. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grębocice.

13. Podjęcie uchwały w  sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Grębocice”.

14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 20.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony