Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/posiedzenia-rady-2018-2/28876,LXXV-Sesja-Rady-Gminy-Grebocice-19-wrzesnia-2023-r.html
14.07.2024, 06:20

LXXV Sesja Rady Gminy Grębocice - 19 września 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę

LXXV Sesję Rady Gminy Grębocice

na 19 września  2023 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.- umowy i zarządzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne ( ambona Grodowiec).

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne (ambona Rzeczyca).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne (chrzcielnica Rzeczyca).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne (ołtarz główny Rzeczyca).

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne (ołtarz MB Rzeczyca).

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne (ołtarz NSPJ Rzeczyca) .

13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 19.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony