Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/posiedzenia-rady-2018-2/28705,LXXIII-Sesja-Rady-Gminy-Grebocice-29-sierpnia-2023-r.html
14.07.2024, 05:41

LXXIII Sesja Rady Gminy Grębocice - 29 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę

LXXIII Sesję Rady Gminy Grębocice

na 29 sierpnia  2023 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w  sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowalne przy zabytku (250000,00).

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego (Retków-Stara Rzeka Droga)

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego (84 000,00)

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach  wpisanych do rejestru zabytków  lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „ Świetlica Środowiskowa w Rzeczycy” oraz wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia  do kategorii dróg gminnych  dróg położonych na terenie Gminy Grębocice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia i przekazania projektu regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grębocice.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Użytek ekologiczny Grodowiec I.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany MPZP dla wybranego obszaru w obrębie Grębocice w rejonie ul. Parkowej i ul. Wspólnej w gminie Grębocice.

16. Podjęcie uchwały przystąpienia do sporządzenia MPZP dla korytarza infrastruktury technicznej w obrębach Obiszów i Duża Wólka w gminie Grębocice.

17. Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Grębocice uwag, wniesionych w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu w/w studium.

18. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębocice.

19. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie obrad sesji.     

Metadane

Data publikacji : 28.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony