Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/posiedzenia-rady-2018-2/28277,LXXI-Sesja-Rady-Gminy-Grebocice-4-lipca-2023-r.html
14.07.2024, 07:24

LXXI Sesja Rady Gminy Grębocice - 4 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę

LXXI Sesję Rady Gminy Grębocice

na 4 lipca 2023 r. o godz. 14.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Grębocice.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębocice.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 

           

Metadane

Data publikacji : 29.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony