Urząd Gminy w Grębocicach

LXX Sesja Rady Gminy Grębocice - 30 maja 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LXX Sesję Rady Gminy Grębocice na 30 maja 2023 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Debata nad raportem.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice wotum zaufania.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice absolutorium  z wykonania budżetu Gminy za rok 2022.

Przerwa 3 min

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w lokalnej grupie działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt MPZP dla planowanej stacji  elektroenergetycznej 110/20 kV w obrębie Grębocice wraz z dowiązaniami liniowymi  w Gminie Grębocice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia MPZP dla planowanej stacji  elektroenergetycznej 110/20 kV w obrębie Grębocice wraz z dowiązaniami liniowymi  w Gminie Grębocice.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad sesji.       

Metadane

Data publikacji : 24.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry