Urząd Gminy w Grębocicach

LXIX Sesja Rady Gminy Grębocice - 26 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LXIX Sesję Rady Gminy Grębocice na 26 kwietnia 2023 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników  oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz zawarcia przez Gminę Grębocice porozumienia gminno-powiatowego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 25.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry