Urząd Gminy w Grębocicach

LXVI Sesja Rady Gminy Grębocice - 14 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LXVI Sesję Rady Gminy Grębocice na 14 lutego 2023 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.
4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego – 7285,60.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego – 180tys.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości położonych na terenie Gminy Grębocice za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie próchnicy i higieny jamy ustnej, dla dzieci  z terenu Gminy Grębocice na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania petycji według właściwości.
13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 13.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry