Urząd Gminy w Grębocicach

LXV Sesja Rady Gminy Grębocice - 24 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LXV Sesję Rady Gminy Grębocice na 24 stycznia 2023 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.
4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Grębocice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego (250 tys).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego (210 tys).
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania nieodpłatnie z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej  będącej centrum usług wspólnych pn.:”Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola” oraz nadania jej statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Grębocice z zakresu ochrony zdrowia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Grębocicach poprzez likwidacje oddziału zamiejscowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb  w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębocice.  
15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad sesji.    

 

Metadane

Data publikacji : 23.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry