Urząd Gminy w Grębocicach

LXIV Sesja Rady Gminy Grębocice - 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LXIV Sesję Rady Gminy Grębocice na 28 grudnia 2022 r. o godz. 14.40

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków budżetu Gminy Grębocice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, określenia ostatecznych terminów ich realizacji oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Grębocice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Grębocice w 2023 r.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom  kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia że projekt MPZP dla wybranego obszaru w obrębie Grębocice w rejonie ul. Parkowej i ul. Wspólnej w gminie Grębocice nie narusza ustaleń studium.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia MPZP dla wybranego obszaru w obrębie Grębocice w rejonie ul. Parkowej i ul. Wspólnej w gminie Grębocice.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grębocice.

15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 23.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry