Urząd Gminy w Grębocicach

LXII Sesja Rady Gminy Grębocice - 23 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LXII Sesję Rady Gminy Grębocice na 23 listopada 2022 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej W Grębocicach.

8.Podjęcie  uchwały w sprawie  obniżki ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2023 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu  będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium dla sportowców Gminy Grębocice.

12.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 17.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry