Urząd Gminy w Grębocicach

LX Sesja Rady Gminy Grębocice - 25 października 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LVIII Sesję Rady Gminy Grębocice na 25 października 2022 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Pani Janiny Zimirskiej.

4. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Grębocice.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Grębocice.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Kwielicach Publicznego Przedszkola  im. Jana Brzechwy w Grębocicach.

 13. Przedłożenie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021 do tego zobowiązanych.

14. Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  za poprzedni rok szkolny 2021/2022.- do wglądu w Biurze Rady.

 15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 25.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry