Urząd Gminy w Grębocicach

LVIII Sesja Rady Gminy Grębocice - 20 września 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LVIII Sesję Rady Gminy Grębocice na 20 września 2022 r. o godz. 09.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

PORZĄDEK OBRAD

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych  oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42  ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice

10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 19.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry