Urząd Gminy w Grębocicach

LVI Sesja Rady Gminy Grębocice - 2 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LVI Sesję Rady Gminy Grębocice na 2 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała miesięczna dieta.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grębocice.

 9. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry