Urząd Gminy w Grębocicach

LV Sesja Rady Gminy Grębocice - 12 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LV Sesję Rady Gminy Grębocice na 12 lipca 2022 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń  użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Grębocice.

 8. Przedstawienie przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Grębocicach oraz dyrektora  Szkoły Podstawowej w Rzeczycy informacji o wynikach egzaminów ósmoklasistów w 2022 r.

9. Dyskusja nad przedłożoną informacją.

10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 08.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry