Urząd Gminy w Grębocicach

LIV Sesja Rady Gminy Grębocice - 14 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LIV Sesję Rady Gminy Grębocice na 14 czerwca 2022 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

 5. Debata nad raportem

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice wotum zaufania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie absolutorium.

9. Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2021.

PRZERWA 5 MIN

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń  użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Grębocice.

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 10.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry