Urząd Gminy w Grębocicach

LII Sesja Rady Gminy Grębocice - 26 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LII Sesję Rady Gminy Grębocice na 26 kwietnia 2022 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grębocice do dokonywania zmian w planie dochodów  i wydatków w budżecie Gminy Grębocice  oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grębocice.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru na terenie sołectw podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla wybranego obszaru w obrębie Grębocice pomiędzy ul. Wspólną i ul. Kościelną w gminie Grębocice.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Grębocice w 2022 r.

12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad 

Metadane

Data publikacji : 22.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry