Urząd Gminy w Grębocicach

LI Sesja Rady Gminy Grębocice - 15 marca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę LI Sesję Rady Gminy Grębocice na 15 marca  2022 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębocicach i Grębocickiego Centrum Kultury w Grębocicach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębocice.

14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie próchnicy i higieny jamy ustnej, dla dzieci z terenu Gminy Grębocice na rok 2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej  „Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewcząt  urodzonych w latach 2007-2009 zamieszkujących na terenie Gminy Grębocice na rok 2022”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Grębocice na lata 2022-2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Grębocice na lata 2021-2027.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Grębocice w Gminie Grębocice.

19. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 15.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry