Urząd Gminy w Grębocicach

L Sesja Rady Gminy Grębocice - 15 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę L Sesję Rady Gminy Grębocice na 15 lutego  2022 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grębocice.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębocicach i Grębocickiego Centrum Kultury  w Grębocicach.

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Grębocice w 2022 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Grębocice.

11. Przedłożenie sprawozdania  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  za rok 2021.

12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry