Urząd Gminy w Grębocicach

XLVIII Sesja Rady Gminy Grębocice - 25 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XLVIII Sesję Rady Gminy Grębocice na 25 stycznia  2022 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Grębocice.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2022.

8. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 21.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry