Urząd Gminy w Grębocicach

XLV Sesja Rady Gminy Grębocice - 7 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XLIV Sesję Rady Gminy Grębocice na 7 grudnia  2021 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grębocice  na dofinansowanie kosztów  inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Grębocice.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet  oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych gminy Grębocice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli  wyznaczania linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Grębocice oraz wyrażenia zgody  na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębocice. 

12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 06.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry