Urząd Gminy w Grębocicach

XLIV Sesja Rady Gminy Grębocice - 23 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XLIV Sesję Rady Gminy Grębocice na 23 listopada  2021 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Przedłożenie informacji przez przedstawiciela KGHM dotyczącej rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych  „Żelazny Most”.

5. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” przez sołectwo Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

8. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Metadane

Data publikacji : 19.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry