Urząd Gminy w Grębocicach

XLII Sesja Rady Gminy Grębocice - 26 października 2021 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XLII Sesję Rady Gminy Grębocice na 26 października 2021 r. o godz. 16.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.

4. złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grębocice.

5. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

6. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Grębocice”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt MPZP dla wybranych obszarów w obrębach: Rzeczyca, Retków i Obiszów w gminie Grębocice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów  w obrębach: Rzeczyca, Retków i Obiszów w gminie Grębocice.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń  użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Grębocice.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych.

16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 22.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry