Urząd Gminy w Grębocicach

XLI Sesja Rady Gminy Grębocice -21 września 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XLI Sesję Rady Gminy Grębocice na 21 wzreśnia 2021 r. o godz. 15.40

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

6.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie gminy Grębocice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowalne przy zabytku ( Grodowiec).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowalne przy zabytku (Krzydłowice).

11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 21.09.2021
Data modyfikacji : 22.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony

do góry