Urząd Gminy w Grębocicach

XXXVIII Sesja Rady Gminy Grębocice -27 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XXXVIII Sesję Rady Gminy Grębocice na 27 lipca 2021 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Grębocice na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad sesji.

                                                             

Metadane

Data publikacji : 26.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry