Urząd Gminy w Grębocicach

XXXVII Sesja Rady Gminy Grębocice - 29 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę  XXXVII Sesję Rady Gminy Grębocice na 29 czerwca 2021 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

8. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt MPZP dla wybranego obszaru w obrębie Ogorzelec w gminie Grębocice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębocice.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia MPZP dla wybranego obszaru w obrębie Ogorzelec w gminie Grębocice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grębocice na lata 2021-2036”.

12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 28.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry