Urząd Gminy w Grębocicach

XXXVI Sesja Rady Gminy Grębocice - 1 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XXXVI Sesję Rady Gminy Grębocice na 
1 czerwca 2021 r. o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Debata nad raportem.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice wotum zaufania.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice absolutorium  z wykonania budżetu Gminy za rok 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie dopłat  do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Grębocice.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

15. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

16. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grębocice.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radwanice.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z należnej w 2021 r. opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  na terenie Gminy Grębocice.

21. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

22. Przedłożenie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej GOPS w Grębocicach.

23. Przedłożenie sprawozdania z działalności GOPS w Grębocicach za 2020 r.

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Sprawy różne.

26. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 31.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry