Urząd Gminy w Grębocicach

XXXIV Sesja Rady Gminy Grębocice - 30 marca 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XXXIV Sesję Rady Gminy Grębocice na 
30 marca 2021 r. o godz. 14.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2,   w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w  Sesji Rady Gminy Grębocice. Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie: http://grebocice.esesja.pl/

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice.

2. Przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji.

4. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane  przy zabytku ( Krzydłowice).

10. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dotacji  na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku (Trzęsów).

11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. Z o.o.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grębocice.

15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębocice.

16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniesionej petycji.

17. Przedłożenie Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2020 r. W zakresie zwalczania narkomanii.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 26.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry