Urząd Gminy w Grębocicach

XXXIII Sesja Rady Gminy Grębocice - 23 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XXXIII Sesję Rady Gminy Grębocice na 
23 lutego 2021 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2,   w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w  Sesji Rady Gminy Grębocice. Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie: http://grebocice.esesja.pl/

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice.

2. Przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji.

4. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grębocice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie Grębocice w rejonie ul. Parkowej i ul. Wspólnej w gminie Grębocice.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy różne – przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Grębocice za rok 2020.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 18.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry