Urząd Gminy w Grębocicach

XXXII Sesja Rady Gminy Grębocice - 26 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XXXII Sesję Rady Gminy Grębocice na 
26 stycznia 2021 r. o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2,   w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w  Sesji Rady Gminy Grębocice. Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie: http://grebocice.esesja.pl/

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice.
2. Przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.
5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie wprowadzenia zasad korzystania   z gminnych obiektów i urządzeń  użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Grębocice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grębocice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym działki w obrębie Kwielice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Grębocice   w 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grębocice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 2021-2030 oraz Raportu z realizacji  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 2015-2020.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 22.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry