Urząd Gminy w Grębocicach

XXX Sesja Rady Gminy Grębocice - 15 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XXX Sesję Rady Gminy Grębocice na 
15 grudnia 2020 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2,   w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w  Sesji Rady Gminy Grębocice. Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie: http://grebocice.esesja.pl/

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice.

2. Przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji.

4. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice na rok 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym działki w obrębie Kwielice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Grębocice na lata 2021-2025

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  dla Gminy Grębocice na rok 2021.

13. Przyjęcie uchwały w sprawie realizacji „Programu działań strategicznych Gminy Grębocice w zakresie zdrowia na lata 2021-2026.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 15.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry