Urząd Gminy w Grębocicach

XXIV Sesja Rady Gminy Grębocice - 28 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice
z w o ł u j e
XXIV Sesję Rady Gminy Grębocice
na 28 lipca 2020 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice.

2. Przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji.

4. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grębocice na rok szkolny 2020/2021.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki w obrębie Grębocice.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Zapytania sołtysów.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 24.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry