Urząd Gminy w Grębocicach

XXIII Sesja Rady Gminy Grębocice - 16 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j e

XXIII Sesję Rady Gminy Grębocice

na 16 czerwca 2020 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

`

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice.

2. Przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji.

4. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

6. Debata nad raportem.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice wotum zaufania.

8. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice absolutorium  z wykonania budżetu Gminy za rok 2019.

a) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

c) podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice absolutorium  z wykonania budżetu Gminy za rok 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach.

12Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Zapytania sołtysów.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 21.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry