Urząd Gminy w Grębocicach

XXII Sesja Rady Gminy Grębocice - 2 czerwca 2020 r.

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 6 ust. 1, pkt. 1  w związku z § 9 ust. 4  Statutu Gminy Grębocice (Uchwała Rady Gminy Grębocice Nr LXIV/295/2018  z 16.10.2018 r.) w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach   związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, poz567, poz. 568 i poz. 695)

z w o ł u j ę

XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Grębocice

na 2 czerwca 2020 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice.

2. Przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji

4. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Grębocicach,

b) dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na terenie Gminy Grębocice.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Zamknięcie obrad sesji

Metadane

Data publikacji : 29.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry