Urząd Gminy w Grębocicach

XXI Sesja Rady Gminy Grębocice - 12 maja 2020 r.

K O M U N I K A T 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, poz567, poz. 568 i poz. 695)

z w o ł u j e

XXI Sesję Rady Gminy Grębocice

na 12 maja 2020 r. o godz. 16.00

Obrady odbędą się z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 

 

PORZĄDEK OBRAD

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.- umowy i zarządzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Grębocice kierunków działania polegających na przystąpieniu do Klastra Energii Zagłębia Miedzowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grębocice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 r.

10. Przedłożenie sprawozdań:

a) sprawozdanie z działalności GOPS Grębocice za 2019 r.

b) sprawozdanie z rocznego Programu współpracy Gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

c) ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Grębocice

d) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019.

11. Zakończenie obrad.

Metadane

Data publikacji : 11.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry