Urząd Gminy w Grębocicach

XX Sesja Rady Gminy Grębocice - 24 marca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i § 9 ust. 5 Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j e


XX Sesję Rady Gminy Grębocice
na 24 marca 2020 r.  o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Grębocice
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Głogowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym  na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr 2 położonego w Grębocicach ul. Głogowska 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym działki w obrębie Szymocin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grębocice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grębocice  na lata 2020-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębocice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla wybranych obszarów w obrębach: Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Rzeczyca, Stara Rzeka i Szymocin w gminie Grębocice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach:  Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Rzeczyca, Stara Rzeka i Szymocin w gminie Grębocice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów  w obrębach: Rzeczyca, Retków i Obiszów w Gminie Grębocice.
 14. Przedłożenie Raportu z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2019 r. w zakresie „Zwalczania narkomanii”.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry