Urząd Gminy w Grębocicach

XVIII Sesja Rady Gminy Grębocice - 27 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i § 9 ust. 5 Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j e


XVI Sesję Rady Gminy Grębocice
na 27 stycznia 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Grębocice dla gminnej spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Grębocice           w 2020 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Grębocice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Grębocice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Zapytania sołtysów.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 23.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry