Urząd Gminy w Grębocicach

XVII Sesja Rady Gminy Grębocice - 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i § 9 ust. 5 Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j e


XVI Sesję Rady Gminy Grębocice
na 30 grudnia  2019 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

PORZĄDEK OBRAD

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i Wilczyn w gminie Grębocice nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grębocice”.

12. Rozpatrzenie uwag, które zostały wniesione  do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i Wilczyn w gminie Grębocic.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i Wilczyn w gminie Grębocice.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Zapytania sołtysów.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 30.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry