Urząd Gminy w Grębocicach

XV Sesja Rady Gminy Grębocie - 26 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i § 9 ust. 5 Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j e


XV Sesję Rady Gminy Grębocice
na 26 listopada  2019 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Grębocice na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżki ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2020 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad , na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała miesięczna dieta.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela do Zgromadzenia Związku  Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach.

9. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części powierzchni dachu budynku świetlicy wiejskiej w Grodziszczu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 202.”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Grębocice na rok 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Bucze z osadą Czerńczyce.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Duża Wólka z przysiółkiem Bieńków.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Grębocice.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Grodowiec.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Grodziszcze.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzydłowice z osadą Proszówek.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kwielice.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Obiszów.

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Ogorzelec.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Proszyce.

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Retków.

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Rzeczyca.

24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Stara rzeka.

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Szymocin.

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Trzęsów.

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wilczyn z osadą Świnino.

28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Żabice.

29. Interpelacje i zapytania radnych.

30. Zapytania sołtysów.

31. Sprawy różne.

32. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 22.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry